โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ผู้บริหาร

อาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง
ผู้รับใบอนุญาต
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/02/2014
ปรับปรุง 22/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 359608
Page Views 638014
    พฤษภาคม 2560   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
7 8 910111213
14 15 1617181920
212223242526 27
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
08 พ.ค. 60
เปิดภาคเรียนที่ 1/60 ระดับปฐมวัย
15 พ.ค. 60
เปิดภาคเรียนที่ 1/60 ระดับชั้นประถมศึกษา
27 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น
ประวัติโรงเรียน
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1  ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนอรพินพิทยา      ตั้งอยู่เลขที่  129   หมู่ที่ 10  
ถนนสนามกีฬา  ตำบลต้นธง   อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  รหัสไปรษณีย์  51000 
โทรศัพท์  053-534835-6  โทรสาร  053-561264  
email : orapin_school129@hotmail.com  website : www.orapin.ac.th  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
1.2  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

2.    ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
2.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  จำนวน 12 หลัง 
       ได้แก่ อาคารเรียน                         จำนวน 4 หลัง   
       อาคารประกอบ                              จำนวน 5 หลัง 

       อาคารเอนกประสงค์                      จำนวน 3 หลัง

2.2  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  49 ห้อง   แบ่งเป็น

ห้องเนอสเซอรี่ จำนวน 1 ห้อง
       ห้องเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล     จำนวน   3 ห้อง
       ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 3       จำนวน 15 ห้อง
       ห้องเรียนระดับชั้น ป.1
ป.6            จำนวน 30 ห้อง

หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอรพินพิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสมดุล ทางด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญา สังคม ความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกรักตนเอง ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง มีความเป็นพลเมืองไทย และพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนแตกต่างกัน แต่สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตามความถนัด เต็มตามศักยภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอรพินพิทยา พุทธศักราช 2553 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอันพึงประสงค์ ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
  4. ใฝ่เรียนรู้
  5. อยู่อย่างพอเพียง
  6. มุ่งมั่นในการทำงาน
  7. รักความเป็นไทย
  8. มีจิตสาธารณะ
การรับสมัครและการเปิดสอน


เปิดสอน
-
ระดับเนอสเซอรี่
-
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
-
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
-
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

สมัครโดยดาวน์โหลดใบมอบตัวพร้อมแนบเอกสารประกอบ ส่งที่โรงเรียนอรพินพิทยา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่นี่ ใบสมัครมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน


โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร
โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพจาก สมศ.