โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 64 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
05 พ.ค. 64 ประกาศผลการทดสอบ National Test : NT ( ป.3 )
01 พ.ค. 64 ถึง 02 พ.ค. 64 นักเรียนชั้น ป.1 - 6 รับผลการเรียน (ปพ.6) จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ทุกระดับชั้น
21 เม.ย. 64 ประกาศผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
20 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบการอ่านนักเรียนชั้น ป.1 ( Reading : Test : RT )
10 เม.ย. 64 ถึง 16 พ.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
07 เม.ย. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
06 เม.ย. 64 หยุดวันจักรี
26 มี.ค. 64 วันหยุดกรณีพิเศษ (วันหยุดประจำภาคเหนือประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี)
24 มี.ค. 64 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ National Test : NT l Educational Test) (อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบตามLine กลุ่ม)
13 มี.ค. 64 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) (อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบตามLine กลุ่ม)
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน Reading Teat : RT (อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบตามLine กลุ่ม
26 ก.พ. 64 หยุดวันมาฆบูชา
17 ก.พ. 64 ถึง 19 ก.พ. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
12 ก.พ. 64 วันหยุดกรณีพิเศษ (วันตรุษจีน)
03 ก.พ. 64 ถึง 23 ก.พ. 64 ค่ายกลางวันลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
27 ม.ค. 64 ค่ายกลางวันลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
20 ม.ค. 64 ค่ายกลางวันลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6