โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
14 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
11 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
23 ต.ค. 63 หยุดวันปิยมหาราช
13 ต.ค. 63 หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร