โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
กิจกรรมวันส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
08 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/60 ระดับปฐมวัย
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/60 ระดับชั้นประถมศึกษา
27 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมยุคลธร
28 ก.ค. 60 กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยเเห่งชาติ
31 ก.ค. 60 ถึง 02 ส.ค. 60 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1
11 ส.ค. 60 กิจกรรมเนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ
14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันเเม่เเห่งชาติ
18 ส.ค. 60 กิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์
20 ส.ค. 60 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
03 ก.ย. 60 สอบโครงการประเมินเเละพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์ (TEDET)
โรงเรียนอรพินพิทยา
13 ก.ย. 60 กิจกรรมตานก๋วยสลาก
04 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
09 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
01 พ.ย. 60 ถึง 09 มี.ค. 61 เปิดเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ
05 ม.ค. 61 กิจกรรมวันส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการอนุบาล
07 ม.ค. 61 การสอบแข่งขันวิชาการ (วิทยาศาสตร์) ระดับนานาชาติ (รอบแรก-ระดับเขตการศึกษา)
โรงเรียนอรพินพิทยา สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
08 ม.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 61 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ
12 ม.ค. 61 กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ"
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 ม.ค. 61 กิจกรรม "การประกวดสื่อการเรียนการสอน" ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการระดับประถม
17 ม.ค. 61 กิจกรรม "การเข้าค่ายกลางวันลูกเสือสำรองและยุวกาชาด" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอรพินพิทยา หัวหน้างานลูกเสือ
19 ม.ค. 61 กิจกรรม "วันวิชาการระดับประถม"
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการระดับประถม
21 ม.ค. 61 กิจกรรม "English Day Camp" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ
24 ม.ค. 61 กิจกรรม "การเข้าค่ายกลางวันลูกเสือสำรองและยุวกาชาด" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอรพินพิทยา หัวหน้างานลูกเสือ
27 ม.ค. 61 กิจกรรม "งานประจำปีโรงเรียนอรพินพิทยา" ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา โรงเรียนอรพินพิทยา
31 ม.ค. 61 กิจกรรม "การเข้าค่ายกลางวันลูกเสือสามัญและยุวกาชาด" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอรพินพิทยา หัวหน้างานลูกเสือ
03 ก.พ. 61 การสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ
08 ก.พ. 61 วันพัฒนาการศึกษาเอกชน
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่่ายวิชาการ
09 ก.พ. 61 วันครูเอกชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สช. จังหวัดลำพูน
13 ก.พ. 61 ถึง 15 ก.พ. 61 การสอบข้อสอบกลาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 และ 5
โรงเรียนอรพินพิทยา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 ก.พ. 61 ถึง 22 ก.พ. 61 การประเมินการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ
28 ก.พ. 61 กิจกรรม "อำลา-อาลัย"
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
05 มี.ค. 61 ถึง 08 มี.ค. 61 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการอนุบาล
06 มี.ค. 61 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการระดับประถม
07 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 และ 6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ
07 มี.ค. 61 การสอบข้อสอบมาตรฐาน ( NT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการระดับประถม
08 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการระดับประถม
18 มี.ค. 61 พิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้น ป.6 และเกียรติบัตร ชั้น อ.3 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอรพินพิทยา โรงเรียนอรพินพิทยา
24 มี.ค. 61 ทดสอบนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ
28 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ
30 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 รับเอกสารหรือหลักฐานผลการเรียน ปพ.6 และเอกสารสำคัญอื่นๆ แสดงผลการจบการศึกษาของนักเรียนของชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายวิชาการ
30 มี.ค. 61 ถึง 01 เม.ย. 61 จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอรพินพิทยา ฝ่ายธุรการ