โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฉัตรชัย จันทร์สุข
ครูผู้สอนวิชา พลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรุ่งศักดิ์ อมแย้ม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง / ครูผู้สอนวิชา พลศึกษา

นายเพชร วิทยาภา
ครูผู้สอนวิชา พลศึกษา

นางปานนภา เสนทรัพย์
ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา ชั้น ป.1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางอัจฉรา วงศ์ตันกาศ
ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา ชั้น ป.4-6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4