โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิชารัตน์ จตุรพงศธร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางภัทรากรณ์ ฝึกฝน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธนิกานต์ เนทะลา

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

นางณัฐพร จันทร์ป่า
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายสงกรานต์ กาวิระ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางมณฑวรรณ แสนมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3