โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิชารัตน์ จตุรพงศธร
ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางภัทรากรณ์ ฝึกฝน
ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธนิกานต์ เนทะลา
ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสงกรานต์ กาวิระ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ / ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.5

นางมณฑวรรณ แสนมงคล
ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3