โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิชารัตน์ จตุรพงศธร
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสงกรานต์ กาวิระ

นางมาริษา ชุมภูเทพ

นางภัทรากรณ์ ฝึกฝน

นางมณฑวรรณ แสนมงคล

นางณัฐพร จันทร์ป่า