โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพิชารัตน์ จตุรพงศธร
ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางภัทรากรณ์ ฝึกฝน
ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธนิกานต์ เนทะลา
ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางรุ่งทิวา แววแก้ว
ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นายสงกรานต์ กาวิระ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ / ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.5

นางมณฑวรรณ แสนมงคล
ครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ชั้น ป.6
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4