โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวราภรณ์ พรหมสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเพ็ญทอง ยาขม
ครูผู้สอนวิชา งานเกษตรและงานบ้านงานประดิษฐ์ ชั้น ป.4

นางสาวชฎาพร ชมภูงาม
ครูผู้สอนวิชา งานเกษตรและงานบ้านงานประดิษฐ์ ชั้น ป.5

นางวันวิสา หงษ์ตัน
ครูผู้สอนวิชา งานเกษตรและงานบ้านงานประดิษฐ์ ชั้น ป.6