โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนันทนา หงษ์ศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกชพรรณ อมแย้ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวหัตถยา ผิดน้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางวราภรณ์ พรหมสิทธิ์
ครูผู้สอน