โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนันทนา หงษ์ศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกชพรรณ อมแย้ม

นางสาวฐิติยาพร ผิดน้อย