โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนันทนา หงษ์ศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกชพรรณ อมแย้ม
ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวหัตถยา ผิดน้อย
ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางวราภรณ์ พรหมสิทธิ์
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3