โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาววิลาสินี ว่องธนสาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางปราณี ปัญญา
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1