โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุชาดา แซ่ตง
ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางอัมรินทร์ ปินกันทา
ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวบุญพิทักษ์ ลอยสง
ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวศรัญญา สามัคคี
ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางธิดาพร จิรศรัณยานนท์
ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวสุรัสวดี เมืองเหมอะ
ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3