โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุชาดา แซ่ตง
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธิดาพร จิรศรัณยานนท์

นางพิไลลักษณ์ ทองภักดี

นางอัมรินทร์ ปินกันทา

นางสาวพลอยภัทรสรน์ ไชยปัญโญ

นางสาวสุรัสวดี เมืองเหมอะ