โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุชาดา แซ่ตง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอัมรินทร์ ปินกันทา
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวพลอยภัทรสรน์ ไชยปัญโญ
ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.2

นางพิไลลักษณ์ ทองภักดี
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุรัสวดี เมืองเหมอะ
ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางธิดาพร จิรศรัณยานนท์
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3