โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุชาดา แซ่ตง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอัมรินทร์ ปินกันทา
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุรัสวดี เมืองเหมอะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางพิไลลักษณ์ ทองภักดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพลอยภัทรสรน์ ไชยปัญโญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางธิดาพร จิรศรัณยานนท์
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6