โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฐมวัย

นางภาวิณี อาทิตยาภิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย / ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางชัชฎาพร หาญพรหม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางอุไร อินธรรมขันธ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวผุสดี พรหมสิทธิ์
หัวหน้าสายระดับอนุบาล 3 / ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5

นางสาวชฎาพร ปัญญา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางอรพินท์ นูนทะธรรม
หัวหน้าสายระดับอนุบาล 2 / ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวนงคราญ ธิน่าน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5

นางมัลลิกา พวงมาลย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางวารุณี จุ่มเขียว
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางดวงเดือน พวงบุตร
หัวหน้าสายระดับอนุบาล 1 / ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวสุชาดา ไชยมงคล
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสุภาพร เพียรชนะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสุพัตรา จันทร์ชัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางรุ่งนภา จันทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางนิตยาภรณ์ ทับทิมศรี
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/2

นางสาวเอี่ยมทิพย์ บริสุทธิ์
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/1

นางพวงเพ็ชร อริวันนา
หัวหน้าศูนย์เนอสเซิรี่โฮม

นางพัชรา ไชยวงศ์คำ
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวดวงพร อริยจักร
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/3

นางฝนทอง วงศ์อิน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5

นางอัญชลี ละมูล
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/1

นางชัชฎาพร กัญญา
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล 1/1

นางวราภรณ์ ไชยมงคล
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/1

รุ่งทิวา แววแก้ว
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/5

นางนภัสสร จุลธง
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/3

นางสาวทองพูน บุญกองรัตน์
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/5

นางสาวพรพิศ ไชยวุฒิ
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวธัญลักษณ์ ประสาน
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/2

นางรุ่งทิวา ศิริแก้ว
ครูผู้ช่วยศูนย์เนอสเซอรี่โฮม

นางสาวหทัยกาญจน์ พรหมสินธุ์
ครูผู้ช่วยศูนย์เนอสเซอรี่โฮม

นางสาวกิรณา แสนนะริน
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย

นางเกศินี คำนาสัก
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/4

นางศุภาพร มหายศ
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล 1/2

นางสาวณัฎฐพร ทับทิมศรี
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/3

นางกิ่งดาว ปาระมี
ครูผู้ช่วยเตรียมอนุบาล 1/3

นางสาววิไลวรรณ เชื้อผู้ดี
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวศิรภัสสร มาเป็ง
ครูผู้ช่วยเตรียมอนุบาล 1/3

นางสาวสุรภา ยาวิไชย
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/5

นางสาวเมทินี สุวรรณ
ครูผู้ช่วยศูนย์เนอสเซอรี่โฮม