โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางภาวิณี อาทิตยาภิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางพวงเพ็ชร อริวันนา
หัวหน้าศูนย์เนอสเซอรี่โฮม

นางรุ่งทิวา ศิริแก้ว
ครูผู้ช่วยศูนย์เนอสเซอรี่โฮม

นางสาวพรพิศ ไชยวุฒิ
ครูผู้ช่วยศูนย์เนอสเซอรี่โฮม

นางอัญชลี ละมูล
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/1

นางสาวลักษิณา กันทะวงค์
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล 1/1

นางนิตยาภรณ์ ทับทิมศรี
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/2

นางชัชฎาพร กัญญา
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล 1/2

นางสาววราพร ภิรมย์
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/2

นางนภัสสร จุลธง
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/3

นางดวงเดือน พวงบุตร
หัวหน้าสายระดับชั้นอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางกิ่งดาว ปาระมี
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวสุชาดา ไชยมงคล
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสุภาพร เพียรชนะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางรุ่งนภา จันทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวสุรภา ยาวิไชย
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวเอี่ยมทิพย์ บริสุทธิ์
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/5

นางสาวพนิดา ซ้อนดี
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/5

นางเกศินี คำนาสัก
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0852414904

นางสาวชฎาพร ปัญญา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางอรพินท์ นูนทะธรรม
หัวหน้าสายระดับชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววิไลวรรณ เชื้อผู้ดี
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/2

นางสุพัตรา จันทร์ชัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวดวงพร อริยจักร
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/3

นางมัลลิกา พวงมาลย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางอชิรญา จันทร์ขจร
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/4

นางสาวนงคราญ ธิน่าน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5

นางสาวหทัยชนก ปัญญา
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/5

นางฝนทอง วงศ์อินทร์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/6

นางภาวิณี อาทิตยาภิวัฒน์
ครูประจำชั้นอนุยาล 3/1

นางสาวธัญลักษณ์ ประสาน
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/2

นางพัชรา ไชยวงศ์คำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวอรนิจ ก้อนใจ
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/2

นางชัชฎาพร หาญพรหม
หัวหน้าสายระดับชั้นอนุบาล 3

นางวารุณี จุ่มเขียว
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวณปภัช สิทธิขันแก้ว
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวเมทินี สุวรรณ
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวณัฎฐพร ทับทิมศรี
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/5

นางสาวผุสดี พรหมสิทธิ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/6
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางสาวมณีกาญจน์ บุญมาวรรณ์
ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน อนุบาล 1-3

นางสาวทองพูน บุญกองรัตน์
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/6

นางสาวน้ำพราว เมืองคำ

Mr.Jonatan Sessapene
ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษสนทนา อนุบาล 1-3