โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ปฐมวัย

นางภาวิณี อาทิตยาภิวัฒน์

นางชัชฎาพร หาญพรหม

นางอุไร อินธรรมขันธ์

นางสาวผุสดี พรหมสิทธิ์

นางสาวชฎาพร ปัญญา

นางอรพินท์ นูนทะธรรม

นางสาวนงคราญ ธิน่าน

นางมัลลิกา พวงมาลย์

นางวารุณี จุ่มเขียว

นางดวงเดือน พวงบุตร

นางสาวสุชาดา ไชยมงคล

นางสุภาพร เพียรชนะ

นางสุพัตรา จันทร์ชัย

นางรุ่งนภา จันทอง

นางนิตยาภรณ์ ทับทิมศรี

นางสาวเอี่ยมทิพย์ บริสุทธิ์

นางพวงเพ็ชร อริวันนา

นางพัชรา ไชยวงศ์คำ

นางสาวดวงพร อริยจักร

นางฝนทอง วงศ์อิน

นางอัญชลี ละมูล

นางชัชฎาพร กัญญา

นางวราภรณ์ ไชยมงคล

รุ่งทิวา แววแก้ว

นางนภัสสร จุลธง

นางสาวทองพูน บุญกองรัตน์

นางสาวพรพิศ ไชยวุฒิ

นางสาวธนิกานต์ เนทะลา

นางสาวธัญลักษณ์ ประสาน

นางรุ่งทิวา ศิริแก้ว

นางสาวหทัยกาญจน์ พรหมสินธุ์

นางสาวกิรณา แสนนะริน

นางเกศินี คำนาสัก

นางศุภาพร มหายศ

นางสาวณัฎฐพร ทับทิมศรี

นางกิ่งดาว ปาระมี

นางสาววิไลวรรณ เชื้อผู้ดี

นางวันวิสา หงษ์ตัน

นางสาวพรพิมล ตาปิง

นางสาวศิรภัสสร มาเป็ง

นางสาวสุรภา ยาวิไชย