โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
คณะผู้บริหาร

อาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง
ผู้รับใบอนุญาต

อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล
ผู้จัดการโรงเรียนอรพินพิทยา

ดร.นาวิน วิยาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา