โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศรีวรรณ ชัวศิริกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

MR.JONATHAN SESPENE

นางทัศนีย์ ชัยชนะ

นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์

นางสาววีลานุช หล่อเถิน

นางสาววิภูษณาญ์ เครื่อเป็ง

นางสาววิไล ปัญญาเสน

นางสาวชฎาพร ชมภูงาม

นายสุริยา ดวงแก้ว

นางเพ็ญทอง ยาขม