โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุริยา ดวงแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ ชัยชนะ
ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววิไล ปัญญาเสน
ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพรทิพย์ คำปิว
หัวหน้าสาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชฎาพร ชมภูงาม
ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอังคณา ปัญญาเทียม
ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววิภูษณาญ์ เครื่อเป็ง
ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน ชั้น ป.1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางวันวิสา หงษ์ตัน
ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน ชั้น ป.4-6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์
ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน อนุบาล 1-3

MR.JONATHAN SESPENE
ครูผู้สอนวิชา อังกฤษสนทนา อนุบาล 1-3