โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชฎาพร ชมภูงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางทัศนีย์ ชัยชนะ
ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววิไล ปัญญาเสน
ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางเพ็ญทอง ยาขม
ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอังคณา อ๊อทแมน
ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวันวิสา หงษ์ตัน
ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน ชั้น ป.4-6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวลักขณา เข็มทอง
ครูผู้สอนวิชา ภาษาจีน ชั้น ป.1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

MR.JONATHAN SESPENE
ครูผู้สอนวิชา อังกฤษสนทนา อนุบาล 1-3

นางสาวมณีกาญจน์ บุญมาวรรณ์
ครูผุ้สอนวิชา ภาษาจีน ชั้น อ.1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8