โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศรีวรรณ ชัวศิริกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

MR.JONATHAN SESPENE
ครูผู้สอน

นางสาวเบญจมาศ ฟูวิโรจน์
ครูผู้สอน

นางสาววิภูษณาญ์ เครื่อเป็ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาววีลานุช หล่อเถิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางทัศนีย์ ชัยชนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพรทิพย์ คำปิว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางเพ็ญทอง ยาขม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวชฎาพร ชมภูงาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาววิไล ปัญญาเสน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุริยา ดวงแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2