โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายอาคารสถานที่

นายสงกรานต์ กาวิระ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นายรุ่งศักดิ์ อมแย้ม
ครูผู้สอน

นายเพชร วิทยาภา
ครูผู้สอน

นางมาริษา ชุมภูเทพ
ครูผู้สอน

นางนภัสสร จุลธง
ครูผู้สอน

นางทัศนีย์ ชัยชนะ
ครูผู้สอน

นางสาวเอี่ยมทิพย์ บริสุทธิ์
ครูผู้สอน

นางสาวดวงพร อริยจักร
ครูผู้สอน

นางสาวธนิกานต์ เนทะลา
ครูผู้สอน