โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางดาราศรี สุทธิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางกัลยากร สมยาวะกาศ
เจ้าหน้าที่อนามัย

นางสาวดรุณี ยอดคำ