โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรุ่งทิพย์ มาโนชญ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอนุพงษ์ คำปัน
ครูผู้สอน

นางสาววิลาสินี ว่องธนสาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน