โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรุ่งทิพย์ มาโนชญ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุพงษ์ คำปัน
ครูผู้สอนวิชา ดนตรีและทัศนศิลป์

นางสาววิลาสินี ว่องธนสาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน