โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางผ่องศรี กมูลธง
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทัศนี ศรีบุญเรือง

นางสิทธิรัตน์ สุทธิ

นางปราณี ปัญญา

นางสุทธิรักษ์ อินทะสอน

นายมั่นคง คำยาวงศ์