โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางผ่องศรี กมูลธง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนลธพรรณ อุดเถิน
ครูผู้สอน

นางปราณี ปัญญา
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสิทธิรัตน์ สุทธิ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุทธิรักษ์ อินทะสอน
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางทัศนี ศรีบุญเรือง
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5