โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางผ่องศรี กมูลธง
ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.6
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนลธพรรณ อุดเถิน
ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางปราณี ปัญญา
ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสิทธิรัตน์ สุทธิ
ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสุทธิรักษ์ อินทะสอน
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางทัศนี ศรีบุญเรือง
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1