โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายปกครอง

นายรุ่งศักดิ์ อมแย้ม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายเพชร วิทยาภา
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายอนุพงษ์ คำปัน
ครูผู้สอน

นายมติพันธ์ ปัญญา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นายฉัตรชัย จันทร์สุข
ครูผู้สอน

นายสงกรานต์ กาวิระ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางอัมรินทร์ ปินกันทา
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกชพรรณ อมแย้ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสุทธิรักษ์ อินทะสอน
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางปราณี ปัญญา
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางทัศนี ศรีบุญเรือง
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางธิดาพร จิรศรัณยานนท์
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางปานนภา เสนทรัพย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางณัฐพร จันทร์ป่า
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2