โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายปกครอง

นายรุ่งศักดิ์ อมแย้ม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายเพชร วิทยาภา
ครูผู้สอนวิชา พลศึกษา

นายอนุพงษ์ คำปัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นายมติพันธ์ ปัญญา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นายฉัตรชัย จันทร์สุข
หัวหน้าสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสงกรานต์ กาวิระ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางอัมรินทร์ ปินกันทา
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางปราณี ปัญญา
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววิไล ปัญญาเสน
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุทธิรักษ์ อินทะสอน
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางทัศนี ศรีบุญเรือง
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางธิดาพร จิรศรัณยานนท์
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางปานนภา เสนทรัพย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางกชพรรณ อมแย้ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพิชารัตน์ จตุรพงศธร
หัวหน้าสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม