โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายปกครอง

นายรุ่งศักดิ์ อมแย้ม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายเพชร วิทยาภา
ครูผู้สอนวิชา พลศึกษา

นายอนุพงษ์ คำปัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นายมติพันธ์ ปัญญา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 0970463867
อีเมล์ : matiphan_op2014@outlook.com

นายฉัตรชัย จันทร์สุข
หัวหน้าสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสงกรานต์ กาวิระ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นายกัปตัน คล้ายณรงค์
ครูผุ้สอนวิชา สุขศึกษา ชั้น ป.1 , 3

นางภัทรากรณ์ ฝึกฝน
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธนิกานต์ เนทะลา
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวดาวประกาย ปินวิสุ
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุทธิรักษ์ อินทะสอน
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางทัศนี ศรีบุญเรือง
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางมณฑวรรณ แสนมงคล
หัวหน้าสายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางกชพรรณ อมแย้ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพิชารัตน์ จตุรพงศธร
หัวหน้าสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3