โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษา,ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกุสล ภาคอุทัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ประคองศรี
ตำแหน่ง : ที่ปรีกษาด้านกฎหมายและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางกมลทิพย์ รัชชนะกุล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ/ที่ปรึกษาฝ่ายภาษาต่างประเทศและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ลังการ์พินธุ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัมพรรณ กมูลธง
ตำแหน่ง : ตั้วแทนครูในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ คงสมัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ/กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน