โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "การให้ความรูเกี่ยวกับโรคติดต่อ" จาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต้นธง ปี 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มาให้ความรู้และให้เฝ้าระวัง เรื่อง โรคไข้เลือดออก โรคโคโรน่า และโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยา ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,08:16   อ่าน 34 ครั้ง