โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (O-NET) ปี 2560
วันที่ 14 กันยายน 2561 ดร.นาวิน วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา รับเกียรติบัตร เนื่องในโอกาส ที่โรงเรียนอรพินพิทยามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยรับจาก...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ในงาน "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) และงานวันพัฒนาการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2561" นวัตกรรม..นำสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : หนึ่งโรงเรียนหนึ่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนมงคลวิทยา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และนางธิดาพร จิรศรัญยานนท์ เข้ารับเกียรติบัตร เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และรับเกียรติบัตรของนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน คือ เด็กชายอภิชาติ โชคธนศาลสมบัติ และเด็กหญิงวรัชญา สุภาษี
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2561,09:26   อ่าน 364 ครั้ง