โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจักรคำคณาทร ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอรพินพิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ ดังนี้
ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ และเทคนิคการแพทย์
     1. เด็กชายจิรกิตต์  กาสกูล              2. เด็กหญิงฐิตารีย์  เสนเจริญ                3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ตาเจริญเมือง 
     4. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวินิจ            5. เด็กหญิงปริยาภัทธิ์  เปาะทองคำ

ห้องเรียนพิเศษทางภาษา เสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่อาชีพไทยแลนด์ 4.0 ( EPDP )
     1. เด็กหญิงนฤภร  สุตาราม               2. เด็กชายจิรโชติ  อุตรศักดิ์                 3. เด็กหญิงชุติมาตา  จันทนุปาน 
     4. เด็กชายพีรพัฒน์  ชุ่มพระวงศ์        5. เด็กชายปัณณทัต  อินทนี                 6. เด็กหญิงอัจฉริญา อินทะพงศ์ 
     7. เด็กหญิงนภัสกร  สิงห์คำ              8. เด็กชายณัฐนัย เฉลิมกิจ                   9. เด็กหญิงจิรัชญา  คำธิตา  
   10. เด็กหญิงญานิกา  อินทร์แสง        11. เด็กหญิงสุชานรี  อาทิตย์                12. เด็กชายภัทรพงศ์  ทิวะมงคลวัฒน์ 
   13. เด็กหญิงสุชานันท์  แสนแก้วกาศ  14. เด็กชายไกรฐิพงศ์  ภัทรพงศ์ชัย 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน.
     1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำเหล็ก            2. เด็กชายวรภพ ปัญญาวีระวงศ์             3. เด็กหญิงปาณัสรา โนโชติ   
     4. เด็กหญิงปาณิสรา โนโชติ               5. เด็กหญิงวรรณนภา พรมโลกา             6. เด็กชายภูวเดช พิมพิลา 
     7. เด็กชายลัทธภูมิ์  ลีลาเลิศเสถียร      8. เด็กชายชิษณุพงศ์  ต่อสวย                9. เด็กชายกันตภณ  ฟองอินทร์ 
   10. เด็กชายกิตติภณ  สว่างเลิศวงศ์      11. เด็กหญิงณัฐชนก  เสารฺไพรสณฑ์     12. เด็กชายพิชัยยุทธ สมป่าสัก 
   13. เด็กหญิงวิรุฬห์กาน  ธรรมศรีใจ      14. เด็กหญิงสุชานรี  ศรประสิทธิ์            15. เด็กชายภัทรดลย์  คำภีระ 
   16. เด็กหญิงณัฐสุดา  กลิ่นโอชา          17. เด็กหญิงปรียาดา  ขามะวัน              18. เด็กหญิงสิริลดา  วงค์คม 
   19. เด็กชายปรเมศ  เนตรงาม
 
ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร เตรียมตำรวจ
     1. เด็กชายพีรพล  ศิริแก้ว               2. เด็กชายพิพัฒน์พล  ขาวสัก                3. เด็กชายชินโชติ  ชัยสัก  
     4. เด็กชายณภัทร  ทองถัน              5. เด็กชายภาณุพันธ์  กันยวง                 6. เด็กชายธนภัทร  พรหมณะ

ห้องเรียนพิเศษดนตรี สพฐ.
     1. เด็กชายสรวิทย์  ชัยสวัสดิ์            2. เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่โต๋ว                  3. เด็กหญิงเขมิทรา  บุญอุปละ 
     4. เด็กหญิงสิริขวัญ  อินสอน            5. เด็กชายอธิษฐาน  ปิ่นเจริญ               6. เด็กหญิงณัฐกาญ  จันดา

 

โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 325 ครั้ง