โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา   ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอรพินพิทยา ประจำปีการศึกษา 2564
........วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 ฝ่ายปกครองโรงเรียนอรพินพิทยาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม "การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564" โดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้วยการให้นักเรียนทำการเลือกที่ห้องเรียนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใจในเรื่อง "การเลือกตั้ง" ตามระบอบประชาธิปไตย
.........ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์ รองประธานนักเรียน เด็กชายรัฐกานต์ จินตนาผล และเด็กชายธีนพัฒน์ เนตรสุวรรณ เลขนุการ เด็กหญิงยุพาพัชร์ กาวิระ เหรัญญิก เด็กหญิงพิชญาภา หอมสุ่ม และคณะกรรมการอีก 25 คน
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,15:37   อ่าน 135 ครั้ง