โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจักรคำคณาทร
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอรพินพิทยาที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจักรคำคณาทร
  1. ด.ช.พงค์พณิช  ศิริราช            2. ด.ช.ปิยทัศน์  บัณฑิต                3. ด.ช.มัฆวาน  คุ้มผล                        4. ด.ช.ณัฐชนน  กันธวงค์
  5. ด.ช.เขมคุณ  วังแวว               6. ด.ช.โสภณพิสิษฐ์  กุลจันทร์       7. ด.ช.วิชานาถ  โยศรี                         8. ด.ช.กรกฤษณ์  ยะใจ
  9. ด.ญ.อรพนิต  โพธิ์นาน          10. ด.ญ.อภัชญา  อภิวงศ์งาม        11. ด.ญ.อติพร  โพธินคร                     12. ด.ญ.พิชชานันท์  ถ้วยเงิน
13. ด.ช.วิทยากร  สิริสินวุฒิกร     14. ด.ช.ณัฐกร  ชัยเทพ                 15. ด.ญ.ณัทธมนกาญจน์  ทามะนิตย์      16. ด.ญ.กัลยกร  ปัญญามา
17. ด.ญ.กัญญณัช  กุลศุภนันท์    18. ด.ญ.ภคพร  แดงอินทร์             19. ด.ช.ธีนพัฒน์  เนตรสุวรรณ์              20. ด.ญ.ธัญชนก  คำพิกาศ
21. ด.ญ.กัลยรัตน์  กันทาทรัพย์    22. ด.ญ.ภูริชญา  ไทยชอบรัตน์      23. ด.ญ.ชนันญา  สุภาธง                    24. ด.ญ.สุพิชญา  กันทะวงศ์
25. ด.ญ.ภัทรธิดา  ธรรมโคร่ง      26. ด.ช.ไทชิ  อิชิคาวา                  27. ด.ช.ศุภกร  สมศรี                         28. ด.ญ.ณิชานันท์  อินต๊ะ
29. ด.ญ.พีรวรรณ  เกตุแก้ว         30. ด.ญ.พฤกษปภัสร์  แซ่เตียว       31. ด.ญ.ชัญญานุช  อุตมะแก้ว              32. ด.ญ.กุลสตรี  จักขุเรือง
33. ด.ญ.ณัฏฐณิชา  จาชัย          34. ด.ญ.รัตนาวดี  ยาขม                35. ด.ญ.พิตตินันท์  ณ ลำปาง              36. ด.ญ.ธารธารา  สมป่าสัก
37. ด.ช.ทรรศฎา  ศรีสด             38. ด.ญ.กนกนาถ  สุปินน๊ะวรรณา    39. ด.ช.กิตตินันท์  จองคำ                   40. ด.ช.กฤษฎา  แก้ววิจิตร
41. ด.ช.นิติธร  สุภาเพิ่ม             42. ด.ญ.พัทธ์ธีรา  เลขทิพย์           43. ด.ญ.อัญญาดา  มณเฑียร               44. ด.ช.พลศิษฎ์  ฟองคำ
45. ด.ช.พัชรพล  ยุปาระมี

 
 
 

โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 213 ครั้ง